Logo of University of Economics in Katowice

licencjatGospodarka przestrzenna

Czesne 10 000 zł za rok

Opłaty za stacjonarne studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/..podarka-przestrzenna.html 

Przegląd

Gospodarka przestrzenna zajmuje się przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej oferta łączy ekonomiczne i biznesowe podejście do terenów i lokalizacji z wyzwaniami stawianymi miastom i regionom przez otoczenie. Jest zorientowana na efektywne gospodarowanie zasobami przestrzennymi, w tym: nieruchomościami, terenami inwestycyjnymi, przestrzeniami publicznymi itp. W jej zakres wchodzi również wiedza dotycząca prowadzenia polityki przestrzennej gmin wiejskich, miast, powiatów i województw.

W trakcie zajęć studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, urbanistyki, geografii, socjologii oraz polityki. Uczą się analizowania ekonomicznych aspektów funkcjonowania miast i regionów, zasad działania rynków nieruchomości, badania relacji ekonomiczno-przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS oraz wykorzystywania instrumentów polityki przestrzennej Polski i Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku nabywają kompetencje liderów i menedżerów rozwoju lokalnego i regionalnego, stosujących podejście strategiczne. Potrafią w sposób kompleksowy uwzględniać racje gospodarcze, społeczne i ekologiczne, co umożliwia im uczestnictwo we wspólnych projektach instytucji sektorów: publicznego, biznesowego i obywatelskiego.

Unikalną cechą studiów na kierunku jest możliwość pozyskiwania najnowszej wiedzy dotyczącej koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego oraz uczestniczenia w innowacyjnych projektach w ramach współpracy uczelni z jednostkami samorządowymi województwa śląskiego i przedsiębiorstwami. Student nabywa umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych do prognozowania i symulacji przestrzennych.

Kierunek wyróżnia się wykorzystaniem różnorodnych narzędzi dydaktycznych, w tym:

- wykładów i interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem studiów przypadków jednostek terytorialnych województwa śląskiego,
- ćwiczeń terenowych w ramach przedmiotów: Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
- analiz rynków nieruchomości przy wykorzystaniu baz danych cen transakcyjnych nieruchomości,
- innowacyjnych na skalę co najmniej europejską metod analitycznych, symulacyjnych i prognostycznych wpisanych do oprogramowania GIS i tworzonych od podstaw na rastrowym (głównie IDRISI) oraz wektorowym (głównie QGIS) modelu danych przestrzennych,
- seminariów dyplomowych promujących prace projektowe.

Wykwalifikowaną katedrę naukową stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

Struktura kierunku

Sylabus

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku posiada umiejętności w zakresie:

- analiz rynków nieruchomości,
- diagnoz strategicznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych,
- formułowania celów rozwojowych oraz przedsięwzięć i projektów,
- prowadzenia wielowymiarowych analiz ekonomiczno-przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
- tworzenia symulacji i prognoz przestrzennych z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS),
- opracowywania założeń strategii zrównoważonego rozwoju i strategii ekoinnowacji.

Absolwent kierunku potrafi myśleć w sposób zarówno analityczny jak i strategiczny, łącząc różne podejścia teoretyczne i języki branżowe (ekonomiczny, urbanistyczny, socjologiczny, regionalistyczny, geograficzny, geodezyjny, informatyczny, ruralistyczny) jak i różne podejścia badawcze (ilościowe i jakościowe).

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie