Logo of University of Economics in Katowice

licencjatDziennikarstwo i komunikacja społeczna

Czesne 10 000 zł za rok

Opłaty za stacjonarne studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/..omunikacja-spoleczna.html 

Przegląd

Na studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci:

- poznają podstawy warsztatowe pracy w zawodzie dziennikarza, zgodne z założeniami etyki dziennikarskiej i społecznej odpowiedzialności zawodu,
- uczą się, jak efektywnie budować komunikację w biznesie – zarówno zewnętrzną (firma-otoczenie), jak i wewnętrzną (firma – pracownicy),
- dowiadują się jak budować wizerunek firmy w mediach (w tym w Internecie),
- poznają zasady pracy nie tylko z tekstem, ale również z obszarami komunikacji multimedialnej (grafika, video)
- zyskują wiedzę z zakresu dyscyplin takich jak marketing, zarządzanie, ekonomia, by świadomie wkraczać na rynek pracy i w świat biznesu.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są studiami praktycznymi, wyposażającymi absolwentów w kluczowe współcześnie umiejętności, takie jak:

- redagowanie tekstów – zarówno te w formie tradycyjnej jak i elektronicznej,
- redagowanie i prowadzenie stron i portali internetowych,
- posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w pracy redaktorów i specjalistów PR,
- wykorzystywanie portali społecznościowych i innych nowoczesnych narzędzi informatycznych do komunikowania się w biznesie.

Wybierając studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wybierasz:

- innowacyjne połączenie nauk humanistycznych, społecznych i technologii informatycznych,
- nacisk na doświadczenie praktyczne,
- praktyki w radiu, telewizji, redakcjach portali internetowych i korporacyjnych a także firmach (w działach PR).

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów, ćwiczeń opartych o metody design thinking, a także laboratoriów komputerowych.

Wykwalifikowana kadra to zarówno akademiccy specjaliści z zakresu kluczowych dla kierunku dyscyplin (dziennikarstwo, marketing, informatyka), jak również praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku medialnym.

Zróżnicowane formy pracy ze studentami nie ograniczają się jedynie do przekazywania wiedzy teoretycznej. Praca metodą case-study, laboratoria komputerowe, angażująca praca w zespołach studenckich czy warsztaty z zakresu różnorodnych form dziennikarstwa pozwalają na maksymalne upraktycznienie kierunku i koncentrację na wykształceniu konkretnych, praktycznych umiejętności, jak również umożliwiają rozwój własnych zainteresowań studentów.

Struktura kierunku

Sylabus

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyróżniają się wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Uzyskana wiedza z zakresu public relations czy marketingu pozwala im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w środowisku biznesowym.

Różnorodność oferty edukacyjnej gwarantuje naszym absolwentom przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów na stanowiskach takich jak:

- Redaktora gazety firmowej
- Redaktora i moderatora portalu społecznościowego
- Redaktora portalu internetowego
- Specjalisty ds. marketingu i promocji
- Specjalisty ds. public relations
- Specjalisty ds. komunikacji biznesowej (marketingowej)
- Rzecznika prasowego

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie