Logo of University of Economics in Katowice

magisterAnalityka gospodarcza

Czesne 10 000 zł za rok

Opłaty za stacjonarne studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/..nalityka-gospodarcza.html 

Przegląd

Analityka gospodarcza stanowi połączenie szeroko rozumianych metod ilościowych z ekonomią i informatyką. Absolwent tego kierunku posiadać będzie wiedzę z jednej strony w zakresie: makro- i mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, a z drugiej w zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych.

Wzbogacenie wiedzy o zagadnienia z takich dziedzin jak: nauka o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu ekonomicznym, finanse i rachunkowość pozwoli absolwentowi rozumieć, analizować i interpretować procesy zachodzące w gospodarce, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i w skali mikro, a także prognozować zdarzenia przyszłe.
Podczas studiów student poznaje zróżnicowane programy komputerowe, a większość realizowanych zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie laboratoriach komputerowych. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

Studia na kierunku Analityka gospodarcza są objęte patronatem biznesowym Narodowego Banku Polskiego O/Katowice, TNS OBOP, Deloitte oraz Węglokoksu S.A. dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczenia w praktykach oraz stażach w patronackich instytucjach i innych firmach o podobnym profilu działalności.

Przy Katedrze Statystyki Ekonometrii i Matematyki działa również Koło Naukowe Statystyków w ramach którego możliwe jest twórcze rozwijanie zainteresowań badawczych.

Struktura kierunku

Sylabus

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, banków i innych instytucji finansowych, jednostek samorządowych oraz w urzędach państwowych.

Możliwe przyszłe zawody po ukończeniu studiów to m. in.:
- dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie,
- menedżer wykorzystujący komputerową analizę danych,
- projektant i koordynator badań ankietowych,
- analityk giełdowy,
- specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych,
- pracownik agencji badań rynkowych i opinii publicznej,
- analityk w korporacjach krajowych lub międzynarodowych,
- samodzielny doradca i konsultant.

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie