Logo of University of Economics in Katowice

licencjatInformatyka

Czesne 10 000 zł za rok

Opłaty za stacjonarne studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/..jalnosci/informatyka.html 

Przegląd

Kierunek Informatyka to połączenie przekazu aktualnej i praktycznej wiedzy oraz szerokie możliwości samodzielnego studiowania i rozwoju. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie nasi Studenci mają możliwość uzyskania aktualnej wiedzy i najbardziej poszukiwanych umiejętności. Oferujemy unikalne połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą ekonomiczną i biznesową, które jest szczególnie cenione wśród pracodawców.

Absolwenci kierunku Informatyka znają nowoczesne narzędzia wytwarzania oprogramowania i potrafią wykorzystać je do samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach, wiedzą czym i jak, przetwarzać i analizować dane. Dlatego właśnie są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń w całości w pracowniach komputerowych. Przeważającą formą zajęć są ćwiczenia, dzięki czemu Studenci uzyskują umiejętności, które potrafią połączyć z uzyskaną wiedzą i wykorzystać do rozwiązywania zadań praktyki biznesowej. Nauczanie odbywa się głównie metodą learning-by-doing, zadania mają charakter projektowy, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę, która w większości składa się z praktyków doskonale zaznajomionych z aktualnymi potrzebami rynku.

Struktura kierunku

Sylabus

Możliwości zatrudnienia

Absolwent Informatyki:

- zna metody i narzędzia programowania komputerów w stopniu zaawansowanym,
- potrafi samodzielnie oraz w zespole projektować i budować własne rozwiązania informatyczne,
- potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi wspomagających zespoły programistyczne,
- zna i potrafi wykorzystać zaawansowane metody przetwarzania i analizy danych.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku może pracować jako:

- samodzielny programista lub członek zespołu informatycznego w branży wytwarzającej oprogramowanie różnego typu (aplikacje biznesowe, gry, aplikacje mobilne i internetowe),
- tester,
- analityk danych,
- administrator systemów baz danych i systemów zintegrowanych,
- informatyk wspierający i rozwijający systemy informatyczne w firmach różnego typu.

Nasi Absolwenci są zatrudniani (z reguły jeszcze przed ukończeniem studiów) głównie w firmach IT, ale ponieważ obecnie niemal każda firma korzysta ze wsparcia informatycznego, podejmują pracę także w różnych instytucjach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych.

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie