Logo of University of Economics in Katowice

licencjatBezpieczeństwo w biznesie

Czesne 10 000 zł za rok

Opłaty za stacjonarne studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/..eczenstwo-wewnetrzne.html 

Przegląd

OPIS STUDIÓW

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to kierunek o profilu praktycznym. Kształcenie studentów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” ukierunkowane jest na rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny.

Program studiów oparty jest na solidnych podstawach wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie oraz ekonomii i finansów . Dzięki temu studenci zdobędą szeroką wiedzę w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji, a także prawa i technik pracy menedżera oraz zarządzania ryzykiem.

Tym samym absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które współcześnie stanowią jedno z kluczowym wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych oraz podmiotów polityki gospodarczej.

Co wyróżnia kierunek? Jakie są jego główne atuty?

- Zdolność do elastycznego kształtowania ścieżki kształcenia w reakcji na zmieniające się współcześnie wyzwania cywilizacyjne w obszarach gospodarczych, społecznych, środowiskowych i infrastrukturalnych;
- Zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej; dodatkowo na zajęcia zapraszani są przedstawiciele i eksperci z firm lub instytucji;
- Zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących środowisko zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych jego aspektach;
- Praktyki zawodowe trwające 6 miesięcy;
- Stymulowanie postaw i zachowań pożądanych w kontekście zarządzania bezpieczeństwem oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
- Zdobywanie i ciągłe aktualizowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście ochrony danych i bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Struktura kierunku

Sylabus

Możliwości zatrudnienia

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

- Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, takich jak wykład, analiza przypadków, ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania informatycznego;
- Szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), symulacje zdarzeń;
- Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi w większości posiadający doświadczenie praktyczne oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej;
- Zajęcia prowadzone są częściowo w trybie e-learningu oraz w laboratoriach komputerowych, gdzie studenci mają możliwość poznania oprogramowania szyfrowania i ochrony informacji.

SPECJALNOŚCI

Ze względu na profil praktyczny i jasno określone cele studiowania – na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” kształcimy bez podziału na specjalności! Gwarantuje to przejrzystość programu kształcenia od momentu podjęcia studiów, natomiast pula przedmiotów do wyboru oferowana tylko studentom kierunku pozwala rozwinąć indywidualne zainteresowania.

DODATKOWE INFORMACJE

Studiując na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” student ma okazję:

- Do uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach;
- Nabywać praktyczne umiejętności poprzez uczestniczenie na zajęciach w symulacjach sytuacji występujących w praktyce zarządzania bezpieczeństwem;
- Spotkać praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz w administracji publicznej;
- W trakcie zajęć z przedmiotu Podstawy cyberbezpieczeństwa studenci uzyskają niezbędną wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu Cybersecurity Fundamentals Certificate CSX;
- Kształcenie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” uwzględnia współpracę międzynarodową opartą na wymianie dydaktycznej studentów i pracowników naukowych w ramach programów ERASMUS i CEEPUS z uczelniami oferującymi programy kształcenia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, działającymi m.in. w sieci CONRIS (Cooperation Network for Risk, Safety & Security Studies).

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie