Logo of University of Economics in Katowice

magisterEkonomia

Czesne 10 000 zł za rok

Opłaty za stacjonarne studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/..acjonarne-ii-stopnia.html 

Przegląd

OPIS STUDIÓW
Na kierunku Ekonomia kształcimy wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do diagnozy i oceny stanu rynku oraz podejmowania skutecznych decyzji dotyczących pracowników oraz kapitału rzeczowego i finansowego na poziomie przedsiębiorstwa, lokalnym, regionalnym oraz państwa. Studia na tym kierunku pozwalają poznać szerokie spektrum zagadnień współczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, konkurencyjności, integracji gospodarczej i globalizacji. Interdyscyplinarny charakter przedmiotów (wykładów i ćwiczeń) tworzy warunki do zdobycia wiedzy na temat szeroko pojętych procesów gospodarczych.

Atutem kierunku jest połączenie wiedzy teoretycznej z tworzeniem możliwości jej weryfikacji w praktyce. Wszystko to sprawia, że absolwenci wyposażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i dynamicznie zmieniającym się świecie, nauczeni pracy indywidualnej i zespołowej, potrafią elastycznie reagować na zmiany zachodzące w nowoczesnej gospodarce, a zwłaszcza na rynku pracy. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają aktualnym wymaganiom zgłaszanym przez pracodawców na rynku pracy.

W zależności od ukończonej specjalności Absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy na stanowiskach między innymi: specjalistów ds. analiz, diagnozowania, prognozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania zjawisk gospodarczych, spedytorów i logistyków, specjalistów w zakresie organizowania, negocjowania i zawierania umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, specjalistów ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych, kierowników, menedżerów, w działach personalnych, ekspertów, doradców i konsultantów, audytorów i kontrolerów działalności gospodarczej i administracji skarbowej. Ponadto będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

KORZYŚCI
Absolwent kierunku Ekonomia będzie posiadał gruntowną wiedzę dotyczącą zjawisk gospodarczych, zarówno na poziomie mikroekonomicznym, mezoekonomicznym, makroekonomicznym oraz globalnym. Zdobędzie umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwentów kierunku Ekonomia, są wysoko oceniane i sprawiają, że są oni poszukiwanymi kandydatami do pracy m.in. przez przedsiębiorstwa wszystkich działów gospodarki, banki i instytucje finansowe, przedsiębiorstwa otoczenia biznesu, sektor usług publicznych, urzędy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, urzędy statystyczne i ośrodki przetwarzające informacje ekonomiczne, instytucje społeczne, redakcje czasopism oraz radiowych i telewizyjnych programów ekonomicznych, agencje Public Relations, a także instytucje i organizacje międzynarodowe.

SPECJALNOŚCI
- Analityk rynku
- Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
-Glob al Economy (specjalność w języku angielskim)
- Gospodarka elektroniczna
- Gospodarowanie kapitałem ludzkim
- Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
- Handel zagraniczny
- Transport i logistyka
- Programowanie rozwoju miast

DODATKOWE INFORMACJE
Realizację pasji naukowej gwarantuje praca w studenckich kołach naukowych. Bezpośrednio z kierunkiem Ekonomia związane są między innymi koła naukowe: Ekonomia sportu, FOREX, International Challenge, Polityków społecznych, #HASHTAG, HR-owców, Etyki, Gospodarowania nieruchomościami, Transportu, Wolny Handel i kilka innych.

Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przygotowano kilkanaście specjalności mających na celu kształcenie specjalistów w poszczególnych dziedzinach gospodarki i społeczeństwa innowacyjnego. Przedmioty specjalistyczne i swobodnego wyboru związane z różnymi specjalnościami obejmują blisko połowę ogółu prowadzonych zajęć.

Struktura kierunku

Sylabus

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie