Logo of University of Economics in Katowice

magisterLogistyka

Czesne 10 000 zł za rok

Opłaty za stacjonarne studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/..i/logistyka-magister.html 

Przegląd

Jak mówił Albert Einstein: „wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej”. Pod tymi na pozór prostymi słowami kryje się prawdziwe wyzwanie współczesnej gospodarki, czyli efektywna logistyka.

Wyzwania logistyczne we współczesnym świecie stają się coraz bardzie złożone. Studia drugiego stopnia na kierunku logistyka stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej nauk ekonomicznych oraz pozwalają doskonalić umiejętności prowadzenia wieloaspektowych analiz ekonomicznych, a także umożliwiają kształtowanie nowatorskiego pojmowania problemów transportu i logistyki oraz podejmowania decyzji w tym zakresie, co jest niezwykle ważne oraz cenione na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci uzyskają przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje dotyczące w szczególności:
- identyfikowania procesów logistycznych i ich projektowania,
- zarządzania skomplikowanymi strukturami logistycznymi – systemami oraz sieciami,
- prowadzenia działalności logistycznej w mikro-, mezo- i makroskali,
- zarządzania logistycznego,
- stosowania współczesnych strategii logistyki,
- wykorzystania narzędzi informatycznych w systemach logistycznych,
- analizy rynku usług logistycznych,
- ekologistyki.

Uzyskana przez absolwentów zaawansowaną wiedza jest niezbędną do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi oraz wdrażania koncepcji logistycznych w organizacjach oraz instytucjach różnego typu. Kompetencje zdobyte na studiach stanowić będą znaczną przewagę konkurencyjną absolwenta na rynku pracy.

Struktura kierunku

https://web.ue.katowice.pl/sylabusy/kandydat/

Możliwości zatrudnienia

Współcześnie logistyka obecna jest praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Kompetencje zdobyte na studiach pozwalają na pracę między innymi w:
- jednostkach funkcjonalnych zaopatrzenia, transportu i dystrybucji przedsiębiorstw przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych podmiotów gospodarczych
- podmiotach oferujących zaawansowane rozwiązania logistyczne,
- jednostkach projektowych, doradczych i badawczych zajmujących się logistyką,
- jednostkach administracji publicznej.

Przykładowe obszary pracy zawodowej:
- branża TSL
- przedsiębiorstwa produkcyjne, gospodarka magazynowa,
- przedsiębiorstwa oferujące zaawansowane rozwiązania logistyczne,
- jednostki administracji publicznej,
- podmioty handlu zagranicznego,
oraz setki innych związanych z przemieszczaniem ładunków i informacji.

Zdecydowanym atutem absolwentów studiów magisterskich z zakresu logistyki jest pogłębiona znajomość problematyki związanej z szeroko pojętymi procesami logistycznymi, umiejętności ich analizy w ujęciu systemowym i sieciowym oraz kompetencje związane z rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Zdobyte umiejętności przydatne są w pracy na praktycznie każdym stanowisku.

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie