Logo of University of Economics in Katowice

magisterGospodarka miejska i nieruchomości

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..jska-i-nieruchomosci.html 

Overview

Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości oferowany zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów zapewniający możliwość kontynuacji i doskonalenia wiedzy związanej z nieruchomościami i gospodarką miejską także na studiach podyplomowych.

Studia licencjackie – o profilu praktycznym – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy: braku profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

Studia magisterskie – o profilu ogólnoakademickim – to rozszerzenie studiów I-go stopnia o zaawansowane zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości, przydatne między innymi w procesie certyfikacji na zarządcę nieruchomości, pozyskania uprawnień szacowania wartości nieruchomości, tworzenia strategii rozwoju i zarządzania projektami miejskimi.

Na Kierunku oferowane są dwie specjalności: Programowanie Rozwoju Miast oraz Nieruchomości. Tworząc kierunek wzięto pod uwagę popularność łączenia zagadnień miejskich i nieruchomości – szczególnie w Europe Zachodniej i USA – oraz opinie Kluczowych Patronów Kierunku: Miasta Katowice, TDJ Estate. W ten sposób stworzono unikalny w skali Polski profil studiów ekonomicznych łączący zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości.

Główne atuty kierunku:

- zajęcia praktyczne ‘Urban&Business Lab’ – projektowanie rozwiązań dla miast i rynku nieruchomości,
- liczne zajęcia o charakterze warsztatowym, projektowym, wizyty studyjne realizowane pod kierunkiem wykładowców posiadających doświadczenia w pracy z firmami i miastami,
- praktyka zawodowa realizowana między innymi pod patronatem Miasta Katowice oraz TDJ Estate, tj. kluczowych patronów Kierunku.

Specjalności:
- Programowanie Rozwoju Miast (PRM)
- Nieruchomości (N)

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

- kompetencje ekonomisty–stratega miejskiego: ekonomia miejska i środowiska, geomarketing, strategia i foresight, zarządzania projektami miejskimi, governance, planowanie środków UE, systemy transportu
- kompetencje specjalisty ds. nieruchomości: gospodarka i wycena nieruchomości, projekty developerskie, miejskie rynki nieruchomości, przestrzenie publiczne, zarządzanie nieruchomościami
- kompetencje współpracy zespołowej i kreatywności: Urban&Business Lab – projektowanie rozwiązań dla miast i nieruchomości pod okiem praktyków
- kontakty zawodowe z: Partnerami Kierunku – Miasto Katowice, TDJ Estate; podmiotami pozytywnie opiniującymi Kierunek (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Miasta Bytom, Jaworzno, Zabrze; Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju; Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Gemini Park Tychy; Tyskie TBS

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment