Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatGospodarka i zarządzanie publiczne

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..arzadzanie-publiczne.html 

Overview

Gospodarka i zarządzanie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych i koncentrować się na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Praca we wskazanych organizacjach oznacza konieczność posiadania zdolności i umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, na tym kierunku kładziemy nacisk na wieloaspektowe/wielodziedzinowe przygotowanie studenta, dające podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa oraz państwa. W szczególności ważne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne prywatne oraz zrozumienie mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i konieczności zaspokajania tych potrzeb, które zostały wskazane jako ważne w procesie selekcji i w związku z tym finansowane ze środków publicznych. Znaczenie efektywnego ekonomicznie i sprawiedliwego społecznie dostarczania usług publicznych jest najważniejszym wyzwaniem dla współczesnych państw co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości alokacji przyznawanej przez Unię Europejską na realizację celów Polityki Spójności, stąd konieczność przygotowywania fachowych kadr.

Gospodarka i zarządzanie publiczne, realizowane w ścieżce dydaktycznej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, to nowatorski kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dających nowe spojrzenie na działalność organizacji publicznych i społecznych.

Zajęcia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną w zakresie działania organizacji, szczególnie publicznych i społecznych. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadku, gier edukacyjnych itp., a ich celem jest ukierunkowanie na maksymalne zaangażowanie studentów w celu nabywania przez nich wiedzy i kompetencji praktycznych. W miarę możliwości studenci uczestniczą także w różnego rodzaju konferencjach związanych z zarządzaniem publicznym, zajęciach prowadzonych przez praktyków i biorą udział w wyjazdach studialnych.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwent kierunku GiZP jest „wyspecjalizowanym pragmatykiem” wyposażonym w odpowiadającą potrzebom współczesnych pracodawców wiedzę i umiejętności. Jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i rządowej, jak również do pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bez trudu poradzi sobie także w biznesie. Cechują go umiejętności praktyczne, takie jak np.: umiejętność pracy zespołowej, twórcze rozwiązywanie problemów, elastyczność w podejściu do własnej kariery i zawodu, umiejętność tworzenia planów strategicznych, diagnozowania ryzyka, tworzenie systemów motywacji.

Absolwent Gospodarki i Zarządzania Publicznego potrafi:

- diagnozować sytuacje i zjawiska społeczne,
- stosować odpowiednie formy, metody i techniki w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,
- inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych,
- stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania,
- zarządzać ryzykiem.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States