Logo of University of Economics in Katowice

licencjatGospodarka i zarządzanie publiczne

Tuition fee PLN4,000 per semester

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..arzadzanie-publiczne.html 

Overview

Gospodarka i zarządzanie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych i koncentrować się na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Praca we wskazanych organizacjach oznacza konieczność posiadania zdolności i umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, na tym kierunku kładziemy nacisk na wieloaspektowe/wielodziedzinowe przygotowanie studenta, dające podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa oraz państwa. W szczególności ważne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne prywatne oraz zrozumienie mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i konieczności zaspokajania tych potrzeb, które zostały wskazane jako ważne w procesie selekcji i w związku z tym finansowane ze środków publicznych. Znaczenie efektywnego ekonomicznie i sprawiedliwego społecznie dostarczania usług publicznych jest najważniejszym wyzwaniem dla współczesnych państw co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości alokacji przyznawanej przez Unię Europejską na realizację celów Polityki Spójności, stąd konieczność przygotowywania fachowych kadr.

Gospodarka i zarządzanie publiczne, realizowane w ścieżce dydaktycznej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, to nowatorski kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dających nowe spojrzenie na działalność organizacji publicznych i społecznych.

Zajęcia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną w zakresie działania organizacji, szczególnie publicznych i społecznych. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadku, gier edukacyjnych itp., a ich celem jest ukierunkowanie na maksymalne zaangażowanie studentów w celu nabywania przez nich wiedzy i kompetencji praktycznych. W miarę możliwości studenci uczestniczą także w różnego rodzaju konferencjach związanych z zarządzaniem publicznym, zajęciach prowadzonych przez praktyków i biorą udział w wyjazdach studialnych.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwent kierunku GiZP jest „wyspecjalizowanym pragmatykiem” wyposażonym w odpowiadającą potrzebom współczesnych pracodawców wiedzę i umiejętności. Jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i rządowej, jak również do pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bez trudu poradzi sobie także w biznesie. Cechują go umiejętności praktyczne, takie jak np.: umiejętność pracy zespołowej, twórcze rozwiązywanie problemów, elastyczność w podejściu do własnej kariery i zawodu, umiejętność tworzenia planów strategicznych, diagnozowania ryzyka, tworzenie systemów motywacji.

Absolwent Gospodarki i Zarządzania Publicznego potrafi:

- diagnozować sytuacje i zjawiska społeczne,
- stosować odpowiednie formy, metody i techniki w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,
- inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych,
- stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania,
- zarządzać ryzykiem.

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021
Apply now! Academic year 2021/22
This intake is not applicable
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021
Apply now! Academic year 2021/22
This intake is not applicable
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States