Logo of University of Economics in Katowice

licencjatFinanse i rachunkowość

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..-rachunkowosc-rybnik.html 

Overview

Finanse i rachunkowość są współcześnie podstawą każdej aktywności gospodarczej. Kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony w filii w Rybniku przybliża studentom mechanizmy finansowo-rachunkowe w podmiotach gospodarczych sfery realnej i finansowej, a także w gospodarstwach domowych, uczy zasad funkcjonowania rynków finansowych i strategii inwestycyjnych, kształtuje umiejętność rzetelnej ewidencji i analizy danych finansowych.

Praktyczny profil kierunku sprawia, że kształcąc naszych studentów kładziemy nacisk na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działaniach rzeczywistych. Liczne zajęcia warsztatowe prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również praktycy. Duża część zajęć warsztatowych odbywa się w laboratoriach komputerowych, w których studenci nabywają szczególnie pożądaną przez środowisko biznesowe umiejętność sprawnego pozyskiwania, analizy i przetwarzania danych z zakresu finansów, a w szczególności rachunkowości i inwestycji.

Głównymi atutami kierunku są:

- praktyczny profil kształcenia (większy udział ćwiczeń i warsztatów, trzy miesiące praktyk zawodowych, wiele zajęć warsztatowych realizowanych w pracowniach komputerowych),
- ścisła współpraca z otoczeniem instytucjonalno-biznesowym regionu (wykłady otwarte, spotkania warsztatowe),
- przyjazna atmosfera w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu akademickiego.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci przygotowani są do identyfikowania i oceny zjawisk gospodarczych, zarówno na szczeblu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Posiadają umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Potrafią odnajdywać, przygotowywać oraz analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Posiadają wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego.

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych i instytucjach finansowych zarówno w sferze realnej, jak i finansowej. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, służbach skarbowych, biurach rachunkowych i firmach doradztwa podatkowego, instytucjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, biurach maklerskich, działach finansowo-księgowych podmiotów finansowych i niefinansowych, doradztwie finansowym i inwestycyjnym, firmach deweloperskich. Praktyczny profil kształcenia daje również solidne podstawy do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment