Logo of University of Economics in Katowice

licencjatFinanse i rachunkowość

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..c-i-stopien-katowice.html 

Overview

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na studiach pierwszego stopnia ma na celu zaznajomienie studentów z zaawansowaną wiedzą z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości, uwzględniającą w szczególności mechanizmy finansowe, działające na rynkach finansowych oraz przejawiające się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym również w skali międzynarodowej.

Program Kierunku, realizowany na 8 specjalnościach, w tym jednej całkowicie prowadzonej w języku angielskim, pozwala na zaznajomienie studentów z zaawansowanymi, finansowymi aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowej i realnej oraz ich obowiązkami i zasadami w zakresie prowadzenia rachunkowości. Koncentruje się on głównie na zrozumieniu zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz emisji i obrotu instrumentami finansowymi, finansowych zasadach działania instytucji kredytowych i relacji zachodzących między nimi a przedsiębiorstwami, istocie inwestycji i możliwości w zakresie oceny ich opłacalności, znaczeniu ubezpieczeń i ich roli w działalności gospodarczej, zasadach opodatkowania jednostek gospodarczych, prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych, innowacji dokonujących się w sferze finansów, możliwościach wykorzystania i analizy informacji finansowych, w tym dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów, metodach oceny i zarządzania ryzykiem związanym z finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwościach wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w przygotowywaniu i analizowaniu informacji finansowych.

Studia na Kierunku pozwalają wykształcić u studentów ważne jakościowo umiejętności: identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk oraz procesów gospodarczych i finansowych, rozwiązywania problemów w obszarze finansów i rachunkowości, wykorzystując właściwe metody i narzędzia oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. Kierunek rozwija także umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, łącznie z oceną ich ryzyka, jak również wykonywania zadań, także w nieprzewidywalnych warunkach oraz komunikowania się z otoczeniem, w tym w języku obcym na poziomie B2, z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu finansów i rachunkowości. Ponadto, konstrukcja programu umożliwia nabycie umiejętności: planowania, organizowania i współpracy w pracach zespołowych, a także samodzielnego planowania i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych.

Kierunek pozwala również nabyć istotne dla praktyki gospodarczej kompetencje społeczne, w tym:

- gotowość do krytycznej oceny wiedzy własnej oraz odbieranych treści z zakresu finansów i rachunkowości,
- uznawanie znaczenia wiedzy, także wiedzy ekspertów zewnętrznych, w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze finansów i rachunkowości,
- gotowość wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej,
- myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy
- gotowość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegając przy tym zasad etyki zawodowej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają wykorzystywanie ich w przyszłej pracy zawodowej absolwenta, jak również ich pogłębienie w ramach studiów II stopnia.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

W ofercie studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy.

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:

- księgowi,
- kadry w instytucjach finansowych, jak również instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym, audycie i kontroli wewnętrznej,
- doradcy podatkowi,
- analitycy i doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
- analitycy giełdowi,
- specjaliści z zakresu ubezpieczeń.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment