Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatFinanse i rachunkowość

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..c-i-stopien-katowice.html 

Overview

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na studiach pierwszego stopnia ma na celu zaznajomienie studentów z zaawansowaną wiedzą z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości, uwzględniającą w szczególności mechanizmy finansowe, działające na rynkach finansowych oraz przejawiające się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym również w skali międzynarodowej.

Program Kierunku, realizowany na 8 specjalnościach, w tym jednej całkowicie prowadzonej w języku angielskim, pozwala na zaznajomienie studentów z zaawansowanymi, finansowymi aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowej i realnej oraz ich obowiązkami i zasadami w zakresie prowadzenia rachunkowości. Koncentruje się on głównie na zrozumieniu zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz emisji i obrotu instrumentami finansowymi, finansowych zasadach działania instytucji kredytowych i relacji zachodzących między nimi a przedsiębiorstwami, istocie inwestycji i możliwości w zakresie oceny ich opłacalności, znaczeniu ubezpieczeń i ich roli w działalności gospodarczej, zasadach opodatkowania jednostek gospodarczych, prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych, innowacji dokonujących się w sferze finansów, możliwościach wykorzystania i analizy informacji finansowych, w tym dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów, metodach oceny i zarządzania ryzykiem związanym z finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwościach wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w przygotowywaniu i analizowaniu informacji finansowych.

Studia na Kierunku pozwalają wykształcić u studentów ważne jakościowo umiejętności: identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk oraz procesów gospodarczych i finansowych, rozwiązywania problemów w obszarze finansów i rachunkowości, wykorzystując właściwe metody i narzędzia oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. Kierunek rozwija także umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, łącznie z oceną ich ryzyka, jak również wykonywania zadań, także w nieprzewidywalnych warunkach oraz komunikowania się z otoczeniem, w tym w języku obcym na poziomie B2, z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu finansów i rachunkowości. Ponadto, konstrukcja programu umożliwia nabycie umiejętności: planowania, organizowania i współpracy w pracach zespołowych, a także samodzielnego planowania i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych.

Kierunek pozwala również nabyć istotne dla praktyki gospodarczej kompetencje społeczne, w tym:

- gotowość do krytycznej oceny wiedzy własnej oraz odbieranych treści z zakresu finansów i rachunkowości,
- uznawanie znaczenia wiedzy, także wiedzy ekspertów zewnętrznych, w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze finansów i rachunkowości,
- gotowość wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej,
- myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy
- gotowość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegając przy tym zasad etyki zawodowej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają wykorzystywanie ich w przyszłej pracy zawodowej absolwenta, jak również ich pogłębienie w ramach studiów II stopnia.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

W ofercie studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy.

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:

- księgowi,
- kadry w instytucjach finansowych, jak również instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym, audycie i kontroli wewnętrznej,
- doradcy podatkowi,
- analitycy i doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
- analitycy giełdowi,
- specjaliści z zakresu ubezpieczeń.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States