Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..rzadzanie-ii-stopien.html 

Overview

OPIS KIERUNKU
Studia na drugim stopniu kierunku Zarządzanie oferują zaawansowaną, fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek Student pozna m. in. najnowsze koncepcje zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu przedsiębiorczości, negocjacji i badań operacyjnych, a także prawa cywilnego. Dowie się jak zarządzać projektami międzynarodowymi, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i procesów organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze przedsiębiorcy, przywódcy, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach, a także do założenia i prowadzenia własnego biznesu.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować oraz rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach, przygotowaniem strategii i prowadzeniem biznesu. Będzie potrafił analizować finanse i planować działania firmy. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce, jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne strategie. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

SPECJALNOŚCI
- Przedsiębiorczość
- Zarządzanie projektami międzynarodowymi
- Zarządzanie relacjami z klientami
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci kierunku Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Po ukończeniu studiów na pierwszym stopniu można pracować jako:

- menedżer średniego i wyższego szczebla, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania * – jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw,
- przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
- specjalista od spraw reklamy, wizerunku, PR,
- badacz opinii publicznej i rynku,
- specjalista do spraw wizerunku, HR.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment