Logo of University of Economics in Katowice

magisterMiędzynarodowe stosunki gospodarcze

Tuition fee PLN4,000 per semester

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..spodarcze-ii-stopien.html 

Overview

OPIS STUDIÓW
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom prowadzenia działalności w praktycznie każdym obszarze gospodarki. Procesy integracyjne Polski zarówno z Unią Europejską, jak i całą gospodarką światową (m.in. USA, Chiny, kraje Afryki) oraz przyśpieszenie umiędzynarodowienia wywołane rewolucją cyfrową i wszechobecnością nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących w takich uwarunkowaniach skutecznie działać i wykorzystywać pojawiające się szanse. Dotyczy to zarówno działalności prowadzonej na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym, na którym funkcjonuje coraz więcej konkurencyjnych firm międzynarodowych.

Atuty i przewagi Kierunku to:
- dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy program studiów, będący efektem konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność międzynarodową; program uwzględniający światowe trendy kształcenia w dziedzinie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej;
- program kształcenia uwzględniający kompleksowy, interdyscyplinarny zakres zagadnień niezbędnych do kierowania działalnością w warunkach umiędzynarodowienia (przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, stosunków politycznych, zarządzania, rozwoju kompetencji miękkich i analitycznych, pracy zespołowej i projektowej);
- treści przedmiotów uwzględniające najbardziej aktualne procesy i zjawiska związane z prowadzeniem działalności we współpracy z partnerem zagranicznym lub na rynku zagranicznym, a także zawierające dobre praktyki i doświadczenia firm prowadzących już taką działalność.

KORZYŚCI
Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych i krajowych, firmach współpracujących z partnerem zagranicznym lub planujących ekspansję zagraniczną, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w szczególności europejskich, administracji centralnej regionalnej i lokalnej oraz w służbie dyplomatycznej w kraju i placówkach dyplomatycznych za granicą, a także jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność w kraju i za granicą.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA
Zajęcia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone są w formie interaktywnych wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studiów przypadku, ćwiczeń opartych na innowacyjnych metodach i nowoczesnych narzędziach dydaktycznych (m.in. narzędziach metody Design Thinking).

Wiedza praktyczna i przykłady zastosowania wiedzy teoretycznej przekazywane są także na spotkaniach/warsztatach z udziałem praktyków mających bezpośrednie doświadczenie w internacjonalizacji działalności lub przedstawicieli instytucji powiązanych z taką działalnością.

Studenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mają możliwość indywidualizacji ścieżki rozwoju poprzez udział w indywidualnym programie tutoringu akademickiego (program roczny). Mogą także korzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym. Studenci mogą również uczestniczyć w projektach i sieciach integrujących społeczność studencką i w ten sposób budować sieci trwałych relacji, z których w przyszłości będą mogli czerpać korzyści.

Zajęcia na Kierunku prowadzi profesjonalna kadra wykładowców z doświadczeniami eksperckimi, realizująca systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijająca wiedzę, w tym aktywnie uczestnicząca w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz prowadząca wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych w Europie (m.in. w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Rosji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii) i w USA.

Programme structure

Program studiów

Career opportunities

Studia II stopnia na Kierunku MSG ukierunkowane są na kształcenie kadry menedżerskiej i wysokiej klasy specjalistów zdolnych do:

- kreowania i wdrażania innowacyjnych strategii ekspansji zagranicznej i prowadzenia działalności w środowisku międzynarodowym;
- skutecznego konkurowania z podmiotami zagranicznymi zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą;
- integrowania interdyscyplinarnej wiedzy w celu identyfikowania okazji i możliwości tkwiących w środowisku międzynarodowym;
- umiejętnego wykorzystywania szans i osiągania założonych celów odpowiednio wykorzystując zdobytą wiedzę i stale ją uzupełniając oraz stosując innowacyjne narzędzia ICT;
- dostosowywania się do szybko zachodzących zmian w otoczeniu i uwarunkowaniach prowadzenia biznesu;
- komunikowania się z partnerami biznesowymi i rozumiejących znaczenie różnic kulturowych w działalności międzynarodowej;
- rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w nieprzewidywalnych warunkach środowiska międzynarodowego.

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021
Apply now! Academic year 2021/22
This intake is not applicable
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021
Apply now! Academic year 2021/22
This intake is not applicable
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States