Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

magisterMiędzynarodowe stosunki gospodarcze

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..spodarcze-ii-stopien.html 

Overview

OPIS STUDIÓW
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom prowadzenia działalności w praktycznie każdym obszarze gospodarki. Procesy integracyjne Polski zarówno z Unią Europejską, jak i całą gospodarką światową (m.in. USA, Chiny, kraje Afryki) oraz przyśpieszenie umiędzynarodowienia wywołane rewolucją cyfrową i wszechobecnością nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących w takich uwarunkowaniach skutecznie działać i wykorzystywać pojawiające się szanse. Dotyczy to zarówno działalności prowadzonej na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym, na którym funkcjonuje coraz więcej konkurencyjnych firm międzynarodowych.

Atuty i przewagi Kierunku to:
- dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy program studiów, będący efektem konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność międzynarodową; program uwzględniający światowe trendy kształcenia w dziedzinie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej;
- program kształcenia uwzględniający kompleksowy, interdyscyplinarny zakres zagadnień niezbędnych do kierowania działalnością w warunkach umiędzynarodowienia (przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, stosunków politycznych, zarządzania, rozwoju kompetencji miękkich i analitycznych, pracy zespołowej i projektowej);
- treści przedmiotów uwzględniające najbardziej aktualne procesy i zjawiska związane z prowadzeniem działalności we współpracy z partnerem zagranicznym lub na rynku zagranicznym, a także zawierające dobre praktyki i doświadczenia firm prowadzących już taką działalność.

KORZYŚCI
Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych i krajowych, firmach współpracujących z partnerem zagranicznym lub planujących ekspansję zagraniczną, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w szczególności europejskich, administracji centralnej regionalnej i lokalnej oraz w służbie dyplomatycznej w kraju i placówkach dyplomatycznych za granicą, a także jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność w kraju i za granicą.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA
Zajęcia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone są w formie interaktywnych wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studiów przypadku, ćwiczeń opartych na innowacyjnych metodach i nowoczesnych narzędziach dydaktycznych (m.in. narzędziach metody Design Thinking).

Wiedza praktyczna i przykłady zastosowania wiedzy teoretycznej przekazywane są także na spotkaniach/warsztatach z udziałem praktyków mających bezpośrednie doświadczenie w internacjonalizacji działalności lub przedstawicieli instytucji powiązanych z taką działalnością.

Studenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mają możliwość indywidualizacji ścieżki rozwoju poprzez udział w indywidualnym programie tutoringu akademickiego (program roczny). Mogą także korzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym. Studenci mogą również uczestniczyć w projektach i sieciach integrujących społeczność studencką i w ten sposób budować sieci trwałych relacji, z których w przyszłości będą mogli czerpać korzyści.

Zajęcia na Kierunku prowadzi profesjonalna kadra wykładowców z doświadczeniami eksperckimi, realizująca systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijająca wiedzę, w tym aktywnie uczestnicząca w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz prowadząca wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych w Europie (m.in. w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Rosji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii) i w USA.

Programme structure

Program studiów

Career opportunities

Studia II stopnia na Kierunku MSG ukierunkowane są na kształcenie kadry menedżerskiej i wysokiej klasy specjalistów zdolnych do:

- kreowania i wdrażania innowacyjnych strategii ekspansji zagranicznej i prowadzenia działalności w środowisku międzynarodowym;
- skutecznego konkurowania z podmiotami zagranicznymi zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą;
- integrowania interdyscyplinarnej wiedzy w celu identyfikowania okazji i możliwości tkwiących w środowisku międzynarodowym;
- umiejętnego wykorzystywania szans i osiągania założonych celów odpowiednio wykorzystując zdobytą wiedzę i stale ją uzupełniając oraz stosując innowacyjne narzędzia ICT;
- dostosowywania się do szybko zachodzących zmian w otoczeniu i uwarunkowaniach prowadzenia biznesu;
- komunikowania się z partnerami biznesowymi i rozumiejących znaczenie różnic kulturowych w działalności międzynarodowej;
- rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w nieprzewidywalnych warunkach środowiska międzynarodowego.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States