Logo of University of Economics in Katowice

magisterLogistyka w biznesie

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..logistyka-w-biznesie.html 

Overview

OPIS STUDIÓW
Kierunek Logistyka w biznesie pozwala na zdobycie wiedzy związanej z możliwościami kształtowania logistyki w różnych przedsiębiorstwach. Studenci poznają również zasady funkcjonowania i zarządzania łańcuchami dostaw oraz możliwości stosowania logistyki w działalności międzynarodowej. Podczas zajęć omawiane są metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych, zasady optymalizacji kosztów całkowitych, zapasów, projektowania procesów logistycznych, zarządzania projektami.

Studia pozwalają na zaznajomienie się z aspektami funkcjonowania systemów logistyki wspieranych systemami informatycznymi klasy ERP. Studia na kierunku Logistyka w biznesie kładą nacisk na wykształcenie pracowników posiadających wiedzę i umiejętności, które umożliwią im interdyscyplinarne spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania praktyki gospodarczej, kształtują myślenie w kategoriach funkcjonowania łańcucha dostaw i zdolności do podejmowania twórczych eksperymentów w zarządzaniu procesami logistycznymi.

KORZYŚCI
Atutami kierunku są:
- dostosowanie programu studiów do wymogów współczesnego rynku pracy,
- interaktywne zajęcia prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń, których treść oparta jest na współczesnych realiach,
- warsztaty prowadzone przez praktyków oraz wyjazdy studyjne,
- doświadczona kadra wykładowców.

SPECJALNOŚCI
- Analiza i projektowanie systemów logistycznych
- Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw

Programme structure

Program studiów

Career opportunities

Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie przygotowani są do pełnienia wielu funkcji zawodowych w Polsce, Europie i na świecie. Mogą zajmować stanowiska kierownicze wyższego szczebla (prezesa, dyrektora pionu logistyki, członka zarządu) i średniego szczebla, w tym kierownika działu logistyki, kierownika ds. logistyki w centrach logistycznych, specjalisty ds. zarządzania logistyką, kierownika w firmach doradztwa logistycznego czy też koordynatora i organizatora działań w łańcuchu dostaw.

Absolwent kierunku Logistyka w biznesie zna i rozumie:

- znaczenie stosowania logistyki we współczesnym przedsiębiorstwie, zasady działania i zarządzania łańcuchem dostaw,
- zagadnienia i zasady dotyczące systemów, procesów i czynności logistycznych w przedsiębiorstwie,
- zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów informacji logistycznej, infrastrukturą logistyczną, ekologistyką,
- podstawowe zasady, trendy i mechanizmy funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw i instytucji,
standardy etyczne obowiązujące w zawodzie logistyka.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment