Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..arzadzanie-i-stopien.html 

Overview

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek student pozna m. in. tajniki zarządzania: organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także podstawy marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie student będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach i prowadzeniem biznesu. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

W ofercie studiów na kierunku Zarządzanie znajdują się wiele specjalności:
- Marketing
- Zarządzanie w usługach
- Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studenci kończąc kierunek Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy licencjackiej, która ma charakter projektu – rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem, czym Student będzie mógł się pochwalić przed przyszłym pracodawcom.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Po ukończeniu studiów na pierwszym stopniu można pracować jako:

- specjalista ds. zarządzania, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością,
- zarządzania finansami przedsiębiorstw,
- specjalista ds. obsługi procesów w korporacji,
- doradca klienta,
- przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
- specjalista od spraw reklamy, wizerunku, PR,
- badacz opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu pierwszego stopnia studiów:

- duże i małe przedsiębiorstwa,
- korporacje międzynarodowe działające w regionie śląskim, całym kraju i za granicą,
- własna firma,
- firmy rodzinne,
- organizacje rządowe i pozarządowe,
- ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
- e-biznes,
- media tradycyjne i elektroniczne,
- agencje doradztwa personalnego,
- agencje public relations i reklamowe.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment