Logo of University of Economics in Katowice

magisterPrzedsiębiorczość i finanse

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..ebiorczosc-i-finanse.html 

Overview

OPIS KIERUNKU
Kierunek studiów Przedsiębiorczość i finanse to kierunek o profilu praktycznym. Dostarcza studentom kompleksowej wiedzy na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi, aby stworzyć własną firmę (start–up) lub przygotować do sukcesji w firmie rodzinnej, skutecznie kierować także innymi przedsięwzięciami oraz podjąć pracę w różnych obszarach funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnym profilu.

Kompetencje rozwijane podczas studiów stopnia II dotyczą problematyki sprawnego przewodzenia jednostkom organizacyjnym lub działom dużych przedsiębiorstw (również międzynarodowych) lub innych organizacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia finansowe, wykształcenie postaw przedsiębiorczych, strategiczny wymiar ich funkcjonowania oraz nowoczesne metody i techniki zarządzania.

KORZYŚCI
Co wyróżnia kierunek i jakie są jego główne atuty?
- Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej;
- Zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej. Dodatkowo na zajęcia zapraszani są goście z firm lub instytucji wspierających biznes;
- Zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących środowisko biznesowe;
- Studenci realizują praktyki zawodowe w wymiarze aż 360 godzin na I i II stopniu studiów;
- Kierunek wyróżnia również stymulowanie postaw i zachowań kreatywnych i innowacyjnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów przed studentów.

Programme structure

Program studiów

Career opportunities

Absolwenci II stopnia są przygotowani do:

- Zarządzania działami, zespołami zadaniowymi/projektowymi lub całymi organizacjami;
- Absolwent może podjąć pracę w średnich i dużych przedsiębiorstwach o dowolnym profilu, także doradczych czy kulturalnych – na stanowiskach specjalistów (np.: analityk finansowy) i kierowniczych (jako menedżerowie, kierujący poszczególnymi obszarami zarządzania przedsiębiorstwem), menedżera kontraktowego itp.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment