Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..i/logistyka-inzynier.html 

Overview

OPIS STUDIÓW

Człowiekowi od zarania dziejów towarzyszy silna potrzeba przemieszczania się. Wraz z rozwojem technologii potrzeba przemieszczania staje się jeszcze bardziej widoczna. Obecnie, żadne przedsiębiorstwo nie może obyć się bez sprawnego systemu przemieszczania produktów, wiedzy i informacji. Koszty związane z przemieszczeniem są dla każdego przedsiębiorstwa znaczącym obciążeniem, a sposób ich minimalizacji determinuje konkurencyjność na rynku. Logistyka, jako dziedzina wiedzy o przemieszczaniu produktów i informacji, jest odpowiedzią na pytanie „ być albo nie być” dla przedsiębiorstwa.

Kierunek Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wyróżnia praktyczne podejście do problemów funkcjonujących we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Studia na kierunku logistyka pozwalają kandydatom na zaznajomienie się z głównymi trendami występującymi na rynku, dając bardzo szeroki wachlarz narzędzi możliwych do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Każde zajęcia przybliżają studenta do problemów współczesnego, bardzo dynamicznego rynku oraz jasno definiują wymagania stawiane absolwentom logistyki na rynku pracy.

Studenci kończąc kierunek logistyka potrafią przeprowadzić analizę oraz diagnozę procesów logistycznych, rozpoznać błędy i problemy w nich występujące oraz zastosować innowacyjne działania naprawcze. Absolwenci znają uwarunkowania techniczne związane z przepływem produktów różnymi gałęziami transportu, potrafią również wykorzystać programy komputerowe służące do planowania, organizacji i realizacji działań logistycznych. Absolwenci dysponują praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz marketingowymi – potrafią organizować pracę interdyscyplinarnych zespołów oraz wiedzą jak komunikować się z klientem.

Wybierając kierunek studiów pamiętaj: „logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”!

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku logistyka prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze interaktywnym, gdzie wiedza teoretyczna jest organiczna do minimum, a główną rolę odgrywają dyskusje oraz analiza prawdziwych biznesowych studiów przypadku. Studenci mają również możliwość udziału w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach z branży TSL (transport – spedycja – logistyka) na terenie województwa, a w niektórych przypadkach – również kraju.

Pracownicy Katedry Transportu utrzymują bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami gospodarczymi oraz administracją publiczną zarządzającą wybranymi elementami systemu transportowego. Wiedza i praktyczne doświadczenia pozwalają powiązać w całość rozwiązania umożliwiające efektywniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego w praktyce.

Dla pracowników Katedry kluczowa jest dydaktyka, reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie zgłaszane z otoczenia, zachowanie równowagi pomiędzy wiedzą z danej dyscypliny a praktykom.

SPECJALNOŚCI

W ramach kierunku przewidziano do wyboru następujące specjalności:

- Telematyka transportu i logistyki
- Transport w systemach logistycznych

DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek logistyka (studia o tytule zawodowym inżyniera) znajduje się w czołówce Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019. Oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunek zajmuje 2. miejsce w Polsce. Ponadto uzyskał najlepszy wynik (100%) we wskaźnikach: jakość przyjętych na studia, współpraca międzynarodowa, ocena przez kadrę akademicką, ocena parametryczna, uprawnienia, nadane stopnie naukowe, TOP10.

Uczestnictwo w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu – współpraca ze środowiskiem biznesowym oraz akademickim, wyjazdy studyjne, projekty, konferencje naukowe

Nawiązanie kontaktów z biznesem poprzez udział w programie Top Young 100 bazującym na współpracy studentów kierunków logistycznych z różnymi ośrodkami naukowymi oraz z uznanymi przedstawicielami firm związanych z logistyką.

Pierwsze kontakty z rynkiem pracy i przedstawicielami branży TSL (wykłady otwarte, seminaria, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach)

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwent będzie przygotowany do pracy między innymi w:

- krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
- przedsiębiorstwach logistycznych,
- jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
- jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Przykładowe obszary pracy zawodowej:

- branża kurierska,
- firmy transportowe,
- przedsiębiorstwa produkcyjne,
- gospodarka magazynowa,
- podmioty handlu zagranicznego,
oraz setki innych związanych z przemieszczaniem ładunków i informacji.

Atutem absolwentów logistyka jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment