Logo of University of Economics in Katowice

licencjatRachunkowość i podatki

Tuition fee PLN 4,500 per semester

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..chunkowosc-i-podatki.html 

Overview

Nowoczesny, praktyczny kierunek studiów Rachunkowość i podatki zorientowany jest na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz podatków. W ramach kierunku uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, procedur opodatkowania, rozliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Kierunek Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wyróżnia praktyczne podejście do przedmiotu, które pozwala kandydatom na zaznajomienie się już na tym etapie edukacji z wymaganiami stawianymi absolwentom rachunkowości i podatków na rynku pracy.

Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to innowacyjny kierunek łączący tradycyjne podejście do dziedziny z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych. Warsztaty i zajęcia praktyczne, a także piąty semestr poświęcony praktycznie wyłącznie na zdobywanie doświadczenia pozwolą studentom na sprawne przejście z etapu nauk bezpośrednio na ścieżkę perspektywicznej kariery.

*Do najważniejszych atutów nowoczesnego kierunku zaliczyć należy:

- dodatkowy kurs wyrównawczy z języka angielskiego do poziomu B2,
- zajęcia prowadzone przez najlepszych praktyków z zakresu podatków i audytu,
- cześć wykładów przekazywana jest w postaci e-learningu (7 bloków tematycznych),
- część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem programów komputerowych (Excel, programy finansowo- księgowe).

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Kierunek przygotowuje absolwenta przede wszystkim do:

- prowadzenie ewidencji podatkowej małych i średnich podmiotów gospodarczych,
- prowadzenia księgowości w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie,
- prowadzenia księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- prowadzenia doradztwa podatkowego,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych w organach podatkowych i skarbowych,
- prowadzenia księgowości, ustalania i rozliczania podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment