Logo of University of Economics in Katowice

magisterFinanse menedżerskie

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..finanse-menedzerskie.html 

Overview

Ogólne cele kierunku to:
- przekazanie sprofilowanej, pogłębionej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i finansów,
- wykształcenie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych narzędzi zarządczych w procesach podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie,
- przygotowanie absolwenta do efektywnej samodzielnej pracy, jak również w ramach większych zespołów,
- propagowanie prawidłowych postaw etyczno-moralnych i społecznych u studentów oraz absolwentów.

Kierunek Finanse menedżerskie zapewnia kształcenie kadr legitymujących się dyplomem studiów pierwszego i drugiego stopnia, dysponujących niezbędną wiedzą nie tylko z zakresu finansów organizacji gospodarczych, ale także znajdujących swoje miejsce w procesach podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, ze znajomością czynników wewnętrznych oraz środowiska, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Występuje stałe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o finansach przedsiębiorstw, systemach ewidencji zdarzeń gospodarczych, diagnostyce i metodach optymalizacyjnych z wykorzystaniem tej wiedzy w ramach sztuki, jaką jest ustalanie celów i wspomaganie ich osiągania w podsystemach podległych zarządzającemu.

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania w praktyce krytycznej analizy, wnioskowania, interpretacji i oceny zjawisk występujących w otoczeniu oraz ich wpływu na funkcjonowanie zarządzanego podmiotu. Studia kształtują umiejętności diagnozy, rozpoznawania ryzyka, przewidywanych zmian i rezultatów podejmowanych decyzji przez pryzmat finansów. Wiedza pozyskana dzięki przedmiotom ukierunkowanym na przyszłość powinna mu umożliwić unikanie problemów dzięki ich wcześniejszemu wykryciu, zbadaniu, poddaniu ocenie oraz znalezieniu optymalnych działań zaradczych i wspierających realizację strategii biznesowych.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Studia przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych, finansowych oraz jednostkach administracji, na rynkach globalnych i wewnętrznych, a także do pracy eksperckiej i prowadzenia własnej działalności. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny z naciskiem na dorobek finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment