Logo of University of Economics in Katowice

licencjatGospodarka turystyczna

Tuition fee PLN4,000 per semester

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..spodarka-turystyczna.html 

Overview

Kierunek Gospodarka turystyczna pozwala poznać niezbędne narzędzia i metody, umożliwiające zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań współczesnych turystów w takich obszarach, jak: informacja turystyczna, udostępnianie walorów turystycznych, gastronomia, hotelarstwo, transport, jak i innym odpowiadającym za rozwój rynku turystycznego.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zorientowane na kompetencje menedżera biznesu turystycznego. Poznają specyfikę funkcjonowania różnych przedsiębiorstw turystycznych oraz ich szczególnych uwarunkowań działania. Zaznajamiają się z systemami informatycznymi stosowanymi w turystyce oraz uczą się jak tworzyć oferty turystyczne oraz jak je promować.

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna mają na celu wykształcenie pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii zgodnie z potrzebami rynku pracy szeroko pojętej branży turystycznej. Podczas zajęć dydaktycznych studenci uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, diagnozować i projektować skuteczne działania marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach turystycznych. Poznają pojęcia związane z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie, a także przepisy regulujące podejmowanie działań w poszczególnych sektorach turystycznych.

Na studentów czekają inspirujące wykłady i warsztaty, wyjazdy studyjne, ćwiczenia terenowe oraz interesujące programy praktyk, a także wiele innych aktywności. Atutem kierunku jest stabilna, sprawdzona kadra wykładowców, która tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać.

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych wykładów i ćwiczeń, a także zajęć terenowych przeprowadzanych na terenie całego województwa, oraz wyjazdów studyjnych (m.in. na targi turystyczne w Berlinie). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach audiowizualnych i komputerowych, co pozwala na lepsze przyswojenie istotnych zagadnień.

Wykwalifikowana i sprawdzona kadra wykładowców, tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać i poznawać specyfikę funkcjonowania różnych sektorów gospodarki turystycznej.

W pracy ze studentami ograniczają wiedzę teoretyczną do minimum, koncentrując się na przekazywaniu, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna potrafi:

- Identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać innym zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze związane z rozwojem turystyki;
- Przewidywać zjawiska społeczne i gospodarcze istotne dla gospodarki turystycznej z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych;
- Wykorzystać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz dziedzin pokrewnych do rozstrzygania konkretnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki turystycznej;
- Działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu turystyki i dyscyplin pokrewnych, podejmować decyzje oraz motywować do działania.

Po ukończeniu studiów można pracować jako:

- Menedżer w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki;
- Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w branży turystycznej, np. biuro podróży, hotel, lokal gastronomiczny;
- Ekspert, doradca w firmach turystycznych w Polsce lub za granicą;
- Specjalista w zakresie promocji miast i regionów oraz w jednostkach zajmujących się informacją i obsługą turystyczną.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu studiów:

- biura podróży,
- hotele, pensjonaty,
- lokale gastronomiczne,
- organizacje turystyczne i społeczne,
- punkty doradztwa oraz informacji turystycznej,
- przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne (krajowe i zagraniczne),
- organa administracji rządowej i samorządowej,
- stowarzyszenia i instytucje upowszechnienia turystyki,
- jednostki zajmujące się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów.

Apply now! Academic year 2021/22
Application deadline
30 Jun 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application deadline
30 Jun 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States