Logo of University of Economics in Katowice

licencjatAnalityka gospodarcza

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..nalityka-gospodarcza.html 

Overview

OPIS STUDIÓW

Analityka gospodarcza stanowi połączenie szeroko rozumianych metod ilościowych z ekonomią i informatyką. Absolwent tego kierunku posiadać będzie wiedzę z jednej strony w zakresie: makro- i mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, a z drugiej w zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych. Wzbogacenie wiedzy o zagadnienia z takich dziedzin jak: nauka o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu ekonomicznym, finanse i rachunkowość pozwoli absolwentowi rozumieć, analizować i interpretować procesy zachodzące w gospodarce, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i w skali mikro, a także prognozować zdarzenia przyszłe. Podczas studiów student poznaje zróżnicowane programy komputerowe, a większość realizowanych zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie laboratoriach komputerowych. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Szczególny akcent położony jest na praktyczną naukę samodzielnego korzystania ze specjalistycznych narzędzi informatycznych. Daje to w efekcie umiejętności praktyczne w zakresie przetwarzania danych, przeprowadzania analiz gospodarczych, pogłębionej interpretacji ich wyników oraz diagnozowania sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą samodzielnie przeprowadzać badania symulacyjne złożonych zjawisk gospodarczych, a także prezentować ich wyniki przy użyciu zaawansowanych technik graficznych.

SPECJALNOŚCI

Kierunek ma charakter jednolity. Nie jest podzielony na specjalności.

DODATKOWE INFORMACJE

Studia na kierunku Analityka gospodarcza są objęte patronatem biznesowym Narodowego Banku Polskiego O/Katowice, TNS OBOP, Deloitte oraz Węglokoksu S.A. dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczenia w praktykach oraz stażach w patronackich instytucjach i innych firmach o podobnym profilu działalności. Przy Katedrze Statystyki Ekonometrii i Matematyki działa również Koło Naukowe Statystyków w ramach którego możliwe jest twórcze rozwijanie zainteresowań badawczych.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, banków i innych instytucji finansowych, jednostek samorządowych oraz w urzędach państwowych. Możliwe przyszłe zawody po ukończeniu studiów to m. in.: dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie, menedżer wykorzystujący komputerową analizę danych, projektant i koordynator badań ankietowych, analityk giełdowy, specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, pracownik agencji badań rynkowych i opinii publicznej, analityk w korporacjach krajowych lub międzynarodowych oraz samodzielny doradca i konsultant.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment