Logo of University of Economics in Katowice

magisterInformatyka i ekonometria

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..matyka-i-ekonometria.html 

Overview

OPIS STUDIÓW
Celem kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie:
- zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy,
- racjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem,
- zastosowania nowoczesnych metod podejmowania decyzji oraz technologii informatycznych, wspierających zarządzanie organizacją.

Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria wyróżniają się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, zdolni są sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa wiedzy i gospodarki elektronicznej integrującej się Europy i globalizującego się świata.

Kierunek kształci zatem ekonomistów-informatyków, specjalizujących się w modelowaniu i analizie rzeczywistości ekonomicznej oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną w organizacjach, a także jej analizę oraz podejmowanie decyzji menedżerskich.

KORZYŚCI
Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu.

Kompetencje analityczne i informatyczne w obszarze zarządzania organizacjami są kształtowane w trakcie realizacji dwóch części programu: kierunkowej i specjalizacyjnej. Celem części kierunkowej jest przygotowanie absolwenta o następujących umiejętnościach: konfigurowania stanowiska komputerowego, analizy i projektowania systemów informatycznych, programowania komputerów. Dodatkowo student zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu podstaw systemów decyzyjnych oraz Business Intelligence.

Wybór odpowiedniej specjalności pozwala na zgłębienie technologii informatycznych i komunikacji, stosowanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji związanych działalnością przedsiębiorstw.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w laboratoriach komputerowych, w trakcie których student nabywa praktycznych umiejętności. Wykwalifikowana kadra to w dużej części praktycy doskonale zaznajomieni z technologią teleinformacyjną, znający aktualne trendy w dziedzinie informatyki.

W trakcie zajęć studenci korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do projektowania systemów informatycznych i zarządzania sieciami (oprogramowanie firmy CISCO). Poznają systemy operacyjne (Windows, Unix) oraz oprogramowanie biznesowe firmy SAP, Comarch, IFS. Korzystają ze specjalistycznego oprogramowania SPSS, Statistica, GRETL czy R. Studenci w ramach licencji akademickiej mają nieodpłatny dostęp do pakietów oprogramowania. W pracy ze studentami duży nacisk kładziony jest na umiejętność praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy.

SPECJALNOŚCI:
- Biznes elektroniczny
- Zarządzanie projektami

Programme structure

Programy studiów

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment