Logo of University of Economics in Katowice

licencjatFinanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Tuition fee PLN4,000 per semester

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..e-w-ochronie-zdrowia.html 

Overview

Współcześnie realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia wymaga podejścia menedżerskiego, godzącego ze sobą wartości społeczne oraz ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci wyspecjalizowaną kadrę menedżerską, która przygotowana będzie do podejmowania wyzwań związanych z doskonaleniem finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce.

Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym, zapewniającego odpowiednie zarządzanie finansami, przy zachowaniu wrażliwości na oczekiwania pacjentów. Rosnącym społecznym oczekiwaniom poprawy jakości ochrony zdrowia towarzyszy wzrost zainteresowania jednostek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia osobami posiadającymi wiedzę z zakresu finansów i zarządzania. Potrzeba wprowadzenia nowoczesnych metod finansowania oraz zarządzania w ochronie zdrowia staje się koniecznością, zwłaszcza w perspektywie procesu stopniowego starzenia się społeczeństwa.

Odpowiedzią na te wyzwania jest unikatowy kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, Opracowany został on z myślą o przygotowaniu absolwenta do rozpoczęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia, a także publicznych instytucjach odpowiedzialnych za organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Program studiów koncentruje się na wszechstronnym wyposażeniu absolwenta tego kierunku w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania systemów rachunkowości, zasad finansowania oraz organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

Zajęcia ze względu na specjalistyczny charakter są prowadzone przez pracowników dwóch jednostek naukowych Uniwersytetu: Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydziału Ekonomii. W przeważającej części zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających doświadczenie zdobyte w placówkach ochrony zdrowia. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych warsztatów, w trakcie których studenci poznają jak najwięcej praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Studenci w trakcie zajęć mają możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości z wybranych placówek ochrony zdrowia oraz mogą sami uczestniczyć w wizytach studyjnych w tychże placówkach.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Nasi studenci wspierani wiedzą i doświadczeniem pracowników naukowych i dydaktycznych poznają złożone zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz zarządzania personelem. Klamrą spinającą wszystkie obszary kształcenia jest specjalistyczny kontekst uwzględniający specyfikę funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w gospodarce rynkowej, a także promocji zdrowia publicznego oraz polityki społecznej. Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z:

- Finansami placówek medycznych
- Organizacji i zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) w ochronie zdrowia
- Zarządzania jakością w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych
- Promocji zdrowia
- Uwarunkowań prawnych w jednostkach ochrony zdrowia
- Sprawami dotyczącymi zarządzania ochroną zdrowia w państwowej oraz samorządowej administracji publicznej (Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie).

Uzyskane na studiach: wiedza, kompetencje oraz umiejętności przygotowują absolwentów tego kierunku do objęcia kierowniczych stanowisk wszystkich szczebli, oraz do sprostania wymaganiom stawianym specjalistom w zakresie finansów i zarządzania ochroną zdrowia. Umiejętności syntetycznej analizy i oceny zjawisk gospodarczych będą niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki jednostek ochrony zdrowia. Absolwent kierunku przygotowany będzie do objęcia stanowisk w działach finansowych, księgowych, zamówień publicznych oraz średniego szczebla zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia i publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia, zarówno państwowych jak i samorządowych.

Absolwent kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia potrafi:

- Prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, ekonomiczne (w tym finansowe) oraz procesy zmian organizacyjnych istotnych z punktu widzenia sektora ochrony zdrowia
- Interpretować akty prawne związane z funkcjonowaniem podmiotu ochrony zdrowia
- Diagnozować i rozwiązywać sytuacje problemowe związane z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu
- Nawiązywać kontakty z instytucjami współpracującymi z placówką ochrony zdrowia.

Apply now! Academic year 2021/22
Application deadline
30 Jun 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application deadline
30 Jun 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States