Logo of University of Economics in Katowice

magisterFinanse i rachunkowość

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..-ii-stopien-katowice.html 

Overview

OPIS STUDIÓW
Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na studiach drugiego stopnia ma na celu zaznajomienie studentów z pogłębioną wiedzą z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości, uwzględniającą szczególnie: finansowe mechanizmy funkcjonowania i tendencje rozwojowe gospodarki rynkowej, również w skali międzynarodowej oraz uwarunkowania i złożone problemy działalności rynków finansowych, instytucji finansowych oraz niefinansowych podmiotów gospodarczych.

Partnerem kierunku jest UBS, jedna z wiodących instytucji finansowych na świecie.

Program Kierunku, realizowany na 12 specjalnościach, w tym na dwóch specjalnościach prowadzonych całkowicie w języku angielskim, pozwala na zaznajomienie studentów, w pogłębionym stopniu, z finansowymi oraz rachunkowymi aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowej i realnej. Program koncentruje się głównie na współczesnych finansach korporacyjnych, strategiach podatkowych, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, decyzjach i modelach inwestycyjnych, polityce pieniężnej oraz prawie finansowym. Oferuje studentom pogłębioną wiedzę na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uwarunkowań profesjonalnego wykonywania zawodu w obszarze finansów i rachunkowości. Konstrukcja programu pozwala także pogłębić posiadaną przez studentów wiedzę o metodach stosowanych w finansach i rachunkowości, którymi są w szczególności: metody matematyczne i statystyczne, a także metody analizy i przetwarzania danych finansowych, wspomagane przez nowoczesne narzędzia informatyczne.

Studia na Kierunku pozwalają wykształcić u studentów ważne jakościowo umiejętności: krytycznej analizy i syntezy kompleksowych zjawisk oraz procesów gospodarczych i finansowych; rozwiązywania nietypowych, złożonych problemów; podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, łącznie z oceną ich ryzyka i instrumentami zarządzania ryzykiem; komunikowania się z szerokim kręgiem odbiorców, także w języku obcym na poziomie B2+, na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości, posługując się specjalistyczną terminologią. Ponadto, Kierunek pozwala rozwijać umiejętności: planowania, organizowania i kierowania pracami zespołu; współpracy w grupie, samodzielnego planowania własnego rozwoju i ukierunkowywania innych w tym zakresie; formułowania i weryfikowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi z zakresu finansów i rachunkowości.

Kierunek pozwala studentom uzyskać istotne dla praktyki kompetencje społeczne, do których można zaliczyć: gotowość do krytycznej oceny wiedzy własnej i odbieranej; uznawanie roli wiedzy, także wiedzy ekspertów zewnętrznych, w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów w obszarze finansów i rachunkowości; gotowość do wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej; gotowość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

KORZYŚCI
Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwalają na wykorzystywanie ich przez absolwenta w przyszłej pracy zawodowej. W ofercie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA
Metody prowadzenia zajęć są różnorodne – od wykładu tradycyjnego – przez powszechne wykorzystanie wykładów z użyciem technik multimedialnych i wykładów interaktywnych – po m.in. burze mózgów, opracowanie projektów, analizę studium przypadku, laboratoria informatyczne, dyskusje, debaty.

Wysokie kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Kierunku, poparte osiągnięciami w pracy naukowej oraz często dodatkowo doświadczeniem praktycznym, zapewniają wysoką jakość kształcenia. W procesie kształcenia obecni są także gościnnie ̶ zewnętrzni eksperci (praktycy) oraz wykładowcy zagraniczni.

SPECJALNOŚCI
- Analityk finansowy
- Controlling
- Doradca inwestycyjny
- Finance & Accounting for International Business – studia po angielsku
- Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach
- Menedżer bankowy
- Menedżer finansowy
- Międzynarodowa rachunkowość i sprawozdawczość
- Rachunkowość – ścieżka ACCA
- Rachunkowość i podatki
- Rachunkowość i rewizja finansowa
- Quantitative Asset and Risk Management – studia po angielsku

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwalają na wykorzystywanie ich przez absolwenta w przyszłej pracy zawodowej. W ofercie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy.

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:
- kadry działów finansowych i księgowych,
- kadry w instytucjach finansowych, jak również instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym,
- kadry w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
- analitycy, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
- zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub samorządzie lokalnym.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment