Logo of University of Economics in Katowice

licencjatPrzedsiębiorczość i finanse

Tuition fee PLN 10,000 per year

Opłaty za studia w j. polskim nie są pobierane od:

- cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
- cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
- cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
- posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadacza ważnej Karty Polaka;
- osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Application fee PLN 85 one-time
More information

ue.katowice.pl/index.php?id=7323 

Overview

Kierunek studiów Przedsiębiorczość i finanse to kierunek o profilu praktycznym. Dostarcza studentom kompleksowej wiedzy na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi, aby stworzyć własną firmę (start–up) lub przygotować do sukcesji w firmie rodzinnej, skutecznie kierować także innymi przedsięwzięciami oraz podjąć pracę w różnych obszarach funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnym profilu.

Kształcenie studentów na studiach I stopnia ukierunkowane jest na rozwój kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie przede wszystkim w zakresie zarządzania, finansów, prawa, podatków, księgowości, negocjacji, technik pracy menedżera, marketingu, spraw kadrowo-płacowych.

Co wyróżnia kierunek i jakie są jego główne atuty?

- Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej;
- Zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej. Dodatkowo na zajęcia zapraszani są goście z firm lub instytucji wspierających biznes;
- Zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących środowisko biznesowe;
- Studenci realizują praktyki zawodowe w wymiarze aż 360 godzin na I i II stopniu studiów;
- Kierunek wyróżnia również stymulowanie postaw i zachowań kreatywnych i innowacyjnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów przed studentów.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci I stopnia mają duże możliwości aktywności zawodowej:

- Mogą zaplanować i uruchomić własną firmę oraz zarządzać nią;
- Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach zarządzania firmą, jako specjaliści z zakresu finansów, kadr, rachunkowości, obsługi klienta, ICT, e-biznesu, a także, jako uczestnicy zespołów projektowych lub zadaniowych;
- Absolwent może podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności oraz innych organizacjach.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment